Á.SZ.F.

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Szolgáltató

Név: Balatoniné Rózsa Edit egyéni vállalkozó

Székhely: 1173 Budapest, Bujákhida u. 65.

Nyilvántartási száma: 52486832

Adószám: 68953764-1-42

Statisztikai számjel: 68953764-7022-231-01

E-mail cím: e.balatoni@gmail.com

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank

Bankszámlaszám: 12011739-01573137-00100008

 

2. Felhasználó

Felhasználónak minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja Szolgáltatató által kínált szolgáltatásokat, illetve a Szolgáltató által kezelt www.rendszerezz.com weboldalt olvassa (a továbbiakban: Felhasználó).

 

3. ÁSZF célja és hatálya

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
 2. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
 3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
 4. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.
 5. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a www.rendszerezz.com címen.
 6. Jelen ÁSZF 2018. Május 8. napjától határozatlan ideig szól.

 

4. A Szolgáltatás

A www.rendszerezz.hu egy általános tájékoztató felület, melyet Szolgáltató bemutat az érdeklődők számára és amely kapcsolódik az egészséges és harmónikus otthon, rendezett környezet, ingatlan-felkészítés témaköreihez. A honlap megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, az oldalon található anyagok megtekintése díjmentes.

A szolgáltatás használata

 1. Az oldalon elérhető tartalmakat a www.rendszerezz.hu oldalon lehet megtekinteni, hozzáférésük nem kötött regisztrációhoz. A jelen weblap böngészésével Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének. a szellemi tulajdonát képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. A www.rendszerezz.com oldalon található minden tartalom Balatoniné Rózsa Edit e.v. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonosa nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.rendszerezz.com oldalon megosztott tapasztalatok és információk általánosságban érvényesek. Amennyiben Felhasználónál nem vezet olyan eredményre, mint azt tervezte, ezért Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik Felhasználó felé.
 3. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 

5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
 2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség az adatszolgáltatásra.
 3. Amennnyiben Felhasználó írásban hozzájárul, Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt szolgáltatás értékeléseit valamint nevét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése céljából.
 4. Szolgáltató jogosult a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatás elméleti tudnivalóit, gyakorlati felépítését, árát módosítani de csak abban az esetben, ha az Felhasználó számára előnyösebb.
 5. Szolgáltató mindes esetben a legjobb tudása szerint jár el szolgáltatás nyújtásakor. Amennyiben Felhasználó nem elégedett, ez Szolgáltatónak nem róható fel.

6. Felelősség

Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

 

7. Adatkezelés

 1. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás kapcsán a tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.
 2. A http://www.rendszerezz.com Felhasználó általi látogatásakor Szolgáltató automatikusan rögzítheti Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Az adatokhoz sem a Felhasználók sem harmadik fél, csak a Szolgáltató fér hozzá.
 3. Felhasználó adatai, valamint a Szolgáltató által tárolt információk felhasználhatóak Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések esetén.

8. Kapcsolattartás

Felek elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást. Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: e.balatoni@gmail.com

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Reklámok